Eettinen ohjeistus

Muotolevyn eettiset ohjeet


Taloudellinen vastuu

Vastuullisen liiketoimintamme perustana on kannattavuus; kyky huolehtia sosiaalisesta- ja ympäristövastuusta edellyttää riittävää taloudellista kannattavuutta.

Olemme hyvä yrityskansalainen, maksamme paikallisesti toiminnastamme kertyvää veroa ja tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme.

Investoimme toimintamme pitkäaikaiseen kehittämiseen ympäristönäkökulmat huomioiden.

Lakien noudattaminen
Noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme. Emme koskaan kehota tai ohjeista ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Keskeisiä ovat lait, jotka koskevat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, yksityisyydensuojaa, kilpailua, työturvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä tuoteturvallisuutta.

Yhdenvertaisuus
Sitoudumme henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä periaatteita henkilöstövalinnoissamme.

Vastaamme itse työsuorituksista ja työhön liittyvistä päätöksistä. Työskentelemme rehellisesti. Yhteinen tehtävämme on hyvän työilmapiirin luominen.

Esihenkilöiden vastuulla on kehittää suoraa ja avointa keskustelua työasioista sekä kannustaa kysymyksien esittämiseen ja kehitysehdotuksien antamiseen sekä kertomaan mahdollisista epäkohdista. Esihenkilöiden toiminnan on oltava esimerkillistä vastuullisesta toiminnasta.

Työpaikkakiusaaminen, syrjintä tai muu sopimaton käyttäytyminen on kiellettyä.

Lahjukset
Emme anna tai vastaanota laittomia lahjuksia tai maksuja. Emme neuvo tai ohjeista ketään ottamaan tai antamaan lahjuksia.

Eturistiriidat
Emme hyväksy oman tai läheisen edun tavoittelua työtehtävissä. Kohtelemme sukulaisia ja ystäviä kuten muitakin sidosryhmiä. Henkilökohtaiset suhteet eivät vaikuta päätöksentekoomme.  

Tilanteet, joissa saattaa ilmetä eturistiriita, ilmoitamme heti esihenkilölle ja pohdimme yhdessä ratkaisuja.

Ihmisoikeudet
Sitoudumme kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme sekä edistämään niiden toteutumista. Emme hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa.

Kohtelemme asiakkaita yhdenvertaisesti ja syrjimättä.  

Kohtelemme henkilöstöämme yhdenvertaisesti ja noudatamme työlainsäädäntöä. Emme hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia.

Kunnioitamme yhdistymisvapautta sekä henkilöstön vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen.

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, emmekä muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Yrityssalaisuudet
Sitoudumme pitämään salassa saamamme luottamukselliset tiedot yhtiömme toiminnasta, henkilöstöstä, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista. Emme luovuta näitä tietoja muille kuin asianomaisille.

Tietojärjestelmiä käytämme sopimusten ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Varmistamme, ettei luottamuksellista tietoa häviä tai joudu ulkopuolisten käyttöön.

Asiakastiedot ja henkilötiedot
Asiakastietoja ja henkilötietoja koskee salassapito. Tietoja kerätään ainoastaan lain mukaisin perustein ja lain mahdollistamiin tarkoituksiin.

Noudatamme tietosuojakäytänteitä sekä lainsäädäntöä.

Keräämme asiakas- ja henkilöstörekistereihin vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista tietoa. Huolehdimme henkilörekisterin tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei niiden käsittelystä ole vaaraa rekisteröidyn yksityisyydensuojalle. Kerromme rekisteröidyille rekisteristä ja siitä, että heillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Reilu kilpailu
Noudatamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Emme osallistu toimintaan, joka rajoittaa toimivaa kilpailua.

Emme sovi tai keskustele kilpailijoiden kanssa hinnoista, asiakkaista tai muista liikesalaisuuksista.

Sitoutuminen eettiseen ohjeistoon
Sitoudumme noudattamaan työssämme tätä eettistä ohjeistoa. Esihenkilöiden vastuulla on huolehtia, että tämä ohjeisto on työntekijöiden saatavilla ja käy tarvittaessa ohjeen läpi työntekijöiden kanssa. Ohjeisto käydään läpi osana uuden työntekijän perehdyttämisohjelmaa.

Ilmoitukset rikkomuksista
Mahdollisista rikkomuksista tulee välittömästi ilmoittaa omalle esihenkilölle. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi lähettämällä kirjeen: Muotolevy Oy, Toimitusjohtaja, PL30, 03101 Nummela.

Kaikki saapuneet ilmoitukset käsitellään viivytyksettä ja luottamuksellisesti ja tapaukset viedään aina myös johtoryhmälle tiedoksi.

Ympäristövastuu
Kehitämme turvallisia ja terveellisiä ratkaisuja rakennettuun ympäristöön.

Kiinnitämme erityistä huomiota materiaalien, valmistusmenetelmien sekä rakentamistavan ympäristöystävällisyyteen, laatuun ja kestävyyteen sekä kokonaistaloudellisuuteen.  

Huomioimme päätöksissämme liiketoimintamme vaikutukset ilmastonmuutokseen ja edistämme ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Pyrimme vähentämään toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta muun muassa käyttämällä epäkurantit tuotteet niille soveltuvassa käyttötarkoituksessa, suosimalla suuria toimituseriä kuljetusjärjestelyissä sekä optimoimalla varastoitavien tuotteiden määrän kysynnän mukaan.

Kannustamme henkilöstöämme työskentelemään etänä silloin kun työtehtävät ja sen sallivat.

Autopolitiikkamme suosii vähäpäästöisiä autoja.  

Lämmitämme kiinteistömme pääosin toiminnastamme syntyvällä materiaalilla/jätteellä/puulla/pakkausjätteellä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.